Featured Image

ขั้นตอนการตั้งศาลพระภูมิ

พระพรหม พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน จากกองพระราชพิธี่ สำนักพระราชวัง กล่าวถึงวิธีการตั้งศาลว่า การตั้งศาลพระภูมิกับพระพรหมมีขั้นตอนเหมือนกัน แต่จะมีข้อแตกต่างที่สำคัญประการเดียวคือ บทสวด เนื่องจากพระพรหมเป็นเทพชั้นสูงกว่าพระภูมิ บทสวดต้องเป็นบทพระเวทย์สวดทั้ง 4 ทิศ ส่วนพระภูมิใช้บทสวดแบบบวงสรวงข้างศาลด้านเดียว ซึ่งขั้นต้อนการตั้งศาลดังกว่ามี 5 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนแรก จุดธูปบวงสรวงบูชาฤกษ์ เพื่อขอที่ประดิษฐาน

ชั้นที่ 2 เมื่อได้เวลาฤกษ์ จึงอัญเชิญพระภูมิหรือพระพรหมขึ้นประดิษฐาน

ชั้นที่ 3 ถวายข้าทาสบริวาร ดอกไม้ แจกัน เชิงเทียน ปิดทอง ผูกผ้า และบวงสรวง เพื่อขออำนาจบารมีจาก ท่าน พิทักษ์รักษากิจการการค้า

ชั้นที่ 4 เจ้าภาพจุดธูปอธิษฐานขอพรอีกครั้ง

ชั้นที่ 5 พราหมณ์โปรยข้าตอกดอกไม้เป็นอันเสร็จพิธื

"ในพิธีกรรมการตั้งศาล โดยเฉพาะศาลพระพรหม ควรจะกระทำพิธีให้ครบสูตร อาทิ มีของคาวสำหรับเจ้าที่ เจ้าป่า เจ้าเขา ตามสภาพแวดล้อมในพิธีกรรมนั้น เพื่อให้เจ้าที่ เจ้าป่า รายรอบบริเวณสถานที่ตั้งศาลนั้น เข้าร่วมชุมนุม และอัญเชิญพระพรหมมาสถิตภายในศาลให้บารมีของท่านคุ้มครอง"